ISSA ackrediteringssystem

Ackreditering erbjuds endast till skolor som är medlemmar i ISSA och har betalat innevarande årsavgift;

Ackreditering beviljas efter lyckad inpektion genomförd av auktoriserad ISSA inspektor;

För att kunna erbjuda utbildning till ISSA Sailing ID-kort, måste skolan ha minst en godkänd instruktor;

Studentformuleren för SID kort behandlas via elektronisk system dokumenthantering.

Ackrediterings måste förnyas minst vart 5 år Tidigare om större ändringar gjordes i skolan eller på grund av andra motiverade skäl vilka anges av ISSA.

Ackrediteringsinspektion

För att ansöka om inspektion, bör man skicka en förfrågan till ISSA:s Chefsinspektör;

Chefsinspektören kommer överrens med skolan om tidpunkt för inspektionen;

Inspektionen kan ske endast efter det att inspektionsavgiften registreras på ISSA bankkonto;

Skolan är ansvarig att täcka kostnaderna för inspektörens resor, kost och logi;

Standarden på boende och mat för inspektören ska vara minst densamma som för skolans elever;

Ackrediteringen beviljas av ISSA:s förvaltningsråd på grundval av Chefsinspektörens rekommendationer.

Instruktör auktorisation

En instruktör kan få ISSA auktorisation på två sätt:

– delta i en komplett enveckas instruktörer träning

– delta i en endags övergångsutbildning (endast 2013)

Vart 5 år uppmanas instruktörer att delta i uppdaterings sessioner.

Datum och plats för uppdaterings sessioner kommer att visas på ISSA:s hemsida;

Komplett instruktör utbildning. Datum och plats för fullständig instruktörer utbildning publiceras på ISSA:s webbplats;

En dag övergångsutbildning kan ordnas var som helst där:

– lämplig båt görs tillgänglig för regelbunden träning;

– vatten är farbara och lämpar sig för regelbunden utbildning;

En dag övergångsutbildning erbjuds befintliga instruktörer med minst 3 års praktik som seglings instruktös.

Instruktör som deltar i övergångsutbildning skall rekommenderas kursen av en skola som ansöker om ackreditering

Konverterings kurser erbjuds endast 2013.

Konverteringsgruppen kan inte vara större än 5 lnstruktörer åt gången

Kostnader för resor, mat och logi hanteras av skolan som anordnar övergångsutbildning.

Lista över nuvarande inspektörer ska visas på ISSA: s webbplats

Segling ID-kort

ISSA Segling ID-kort kan utfärdas av auktoriserade instruktörer som arbetar i våra skolor

Auktoriserade instruktörer kan ge utbildning och testa sina elever på följande nivåer

– Besättning

– Kustskeppare

– Skeppare

Auktoriserade instruktörer kan tillhandahålla utbildning, men kan inte examinera:

– Mästerskeppare

Tentor för Mästerskeppare kan genomföras av auktoriserade examinatorer

Förteckning över godkända lokala examinatorer kommer att publiceras på ISSA:s webbplats

Bearbetningssystem

Alla Segling ID ansökningsblanketter skall behandlas via elektroniska systemformulär i enlighet med bruksanvisningen vilken tilhandahålls skolan och dess lärare.

Segling ID-kort kommer att skickas till skolans adress när alla formaliteter är klara;

De tryckta Segling ID-kort kommer att skickas inom 15 arbetsdagar från det datum då alla formaliteter har fullgjorts.